Terms of Use

Πολιτική Αποστολής Βιογραφικών

Ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ''Η ΠΙΝΔΟΣ'', ο οποίος εδρεύει στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος], σύμφωνα πάντα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και την Εθνική Νομοθεσία (Ν. 4624/2019) για την Προστασία των Δεδομένων.

Ο Συνεταιρισμός διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η αξιολόγηση και επιλογή υποψήφιου υπαλλήλου ορισμένου ή αορίστου χρόνου για εσωτερική χρήση από τον Συνεταιρισμό καθώς και για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Ο Συνεταιρισμός, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται έγκρισής σας. Ο Συνεταιρισμός δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί του, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς του σκοπούς και τις επιχειρηματικές του ανάγκες προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ο Συνεταιρισμός δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως ένα (1) έτος μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας για την περίπτωση που προκύψει νέα θέση εργασίας.

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει ο Συνεταιρισμός εφόσον δεν εμπίπτει κάποια άλλη νομοθετική υποχρέωση.

Ο Συνεταιρισμός ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα του Συνεταιρισμού, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Υπεύθυνοι Τμημάτων, Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο Συνεταιρισμός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@pindos-apsi.gr.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, ο Συνεταιρισμός θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός. Επίσης, ο Συνεταιρισμός θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από τον Συνεταιρισμό υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει ο Συνεταιρισμός απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα του Συνεταιρισμού, Ροδοτόπι Ιωάννινων Τ.Κ. 45500, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@pindos-apsi.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Ο υποψήφιος αποστέλλοντας το βιογραφικό του, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω.