Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού

18
Φεβ 2020

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «ChickLeaders -Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κοτόπουλων και των σφάγιων παραπροϊόντων τους στις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ».

1.         Αναθέτουσα Αρχή: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η Πίνδος» με έδρα το Ροδοτόπι, Ζίτσα Τ.Κ.:45500 και με υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Πατούνα Ιωάννη.

2.          Προϋπολογισμός Έργου: o προϋπολογισμός του έργου που προκηρύσσεται ανέρχεται σε 1.047.241,60.€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3.         Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην  έδρα του  Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις  χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

4.         Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που   ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997). Οι Ενώσεις μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να συστήσουν  συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με το παρόν έργο κατακυρωθεί σε ένωση – κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ο Αναθέτων έχει την ευχέρεια, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση – κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή. Πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017.

             Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να   ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν έργο,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Καν. 966/2012.

             Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και  τους υπεργολάβους, οι οποίοι δύναται να συνεργάζονται με έναν μόνο  υποψήφιο..

5.       Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

6.       Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7.       Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.

8.         α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: από τα γραφεία του Εργοδότη έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Κεντρικά Γραφεία: Ροδοτόπι, Ζίτσα Τ.Κ.:45500) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 13:00 ή με αίτημα μέσω e-mail στο: ipatounas@pindos-apsi.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος», ο οποίος εδρεύει στο Ροδοτόπι, Ζίτσα Τ.Κ.:45500, τηλ: 2651057431, εσωτ.: 107 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. 

9.         Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος», ο οποίος εδρεύει στο Ροδοτόπι, Ζίτσα Τ.Κ.:45500.

10.     Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

11.       Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση / κοινοπραξία αυτών όπως ορίζεται μέσα στη  διακήρυξη.

12.       Κατ’  ελάχιστον  πληροφοριακά  στοιχεία  και  διατυπώσεις  σχετικά  με  την  κατάσταση  του  κάθε υποψηφίου μπορούν θα απαιτηθούν κατά την αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.

13.     Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες.

14.       Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

15.     Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

16.       Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος».