Συνεταιρισμός

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους

Πολιτική Ποιότητας

Ο τελικός και ουσιαστικός κριτής της ποιότητας των προϊόντων μας είναι οι πελάτες και οι τελικοί καταναλωτές μας.

Παράλληλα ως επιχείρηση έχουμε ευθύνες απέναντι στο προσωπικό μας, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο. Η πολιτική μας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων μας ανταποκρινόμενοι συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς το προσωπικό, τους προμηθευτές μας, τους μετόχους μας και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχοι:

Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής της Πίνδου είναι να παράγει προϊόντα που να πληρούν τους τρεις κύριους παράγοντες επιτυχίας στην αγορά:

 • Την ποιότητα των προϊόντων.
 • Την αξιοπιστία των παραδόσεων.
 • Το κόστος.Ειδικότερα η πολιτική της ΠΙΝΔΟΥ είναι:

1.Να παράγει προϊόντα που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες γι' αυτά απαιτήσεις, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την επιχείρηση και τους πελάτες της.

2.Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας όπως επίσης και στις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

3.Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της ώστε τα προϊόντα που παράγει να θεωρούνται ως υψηλής ποιότητας στην αγορά.

4.Να έχει στενή συνεργασία με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της.

5.Να βοηθάει στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους και με ασφάλεια, ποιοτικά ορθά και αποτελεσματικά. Επίσης να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στον χώρο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και να τους βοηθά στην προσωπική τους βελτίωση.

Τρόπος Επίτευξης:

Το σύστημα ποιότητας θεωρείται ουσιαστικό μέσω ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής θέσης της επιχείρησης λόγω:

 • Της βελτίωσης ποιότητας
 • Της μείωσης κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος στην επιχείρηση, που η εφαρμογή του συνεπάγεται.

Η ουσία του συστήματος ποιότητας είναι η συνειδητοποίηση από όλους τους εργαζομένους στην επιχείρηση, ότι η ποιότητα και το κόστος των προϊόντων είναι αποτέλεσμα μιας σειράς διαδικασιών που ακολουθούνται συνειδητά ή ασυνείδητα.

Η σταθερότητα της ποιότητας, η βελτίωσή της και η πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων δεν έρχονται από μόνα τους. Προϋποθέτουν τη συνειδητή εφαρμογή και τον συστηματικό έλεγχο αυτών των διαδικασιών και σε επιμέρους φάση τους, αλλά και ως σύνολο.

Οι τρόποι που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε αυτές τις διαδικασίες είναι:

 • Ο σαφής προσδιορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία ή τμήμα της.
 • Η γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούμε τις εργασίες (εγχειρίδιο, λεπτομερείς διαδικασίες, προδιαγραφές κτλ).
 • Ο ποιοτικός έλεγχος (των προμηθευόμενων υλικών, κατά τη διάρκεια της παραγωγής και των τελικών προϊόντων).
 • Η τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των προϊόντων μας και των λειτουργιών του συστήματος ποιότητας.
 • Η επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω (μέσω της παρακολούθησης της ποιοτικής απόδοσης και της εσωτερικής επιθεώρησης).
 • Η διαδικασία του να μαθαίνει η επιχείρηση από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (διορθωτικές ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης.