Συνεταιρισμός

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους

Περιβάλλον

Μία από τις αξίες και αρχές της ΠΙΝΔΟΣ είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος.

Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης φροντίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Βεβαίωση για πιστοποίηση ISO 14001:2015 - PDF 0.2MB